OBCHODNÍ PODMÍNKY

na e-shopu www.phytomer-pro.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") se vztahují na OBJEDNÁVKY/smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Phytomer umístěného na tomto webovém rozhraní www.phytomer-pro.cz

https://www.phytomer-pro.cz (dále jen „webové rozhraní") mezi


naší společností
BeautyFan s.r.o. se sídlem Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2,
IČ: 02365880,
DIČ: CZ02365880
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218692
Telefonní číslo: +420 234 716 521
Kontaktní e-mail: info@phytomer.cz
jako prodávajícím


a Vámi jako kupujícím


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se
zavazujete toto zboží převzít (od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v
objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena") zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží
a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám
vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží
převezmete.
1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva") se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená
dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování
služeb.
1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste
fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou
smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a
těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení
od smlouvy bez udání důvodu.
1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto

obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).
1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník");
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní
vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým
právem.
1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s
těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy
tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


2. KUPNÍ SMLOUVA
2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností
jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a
poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy
je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře),
případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací
uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné
označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob
platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).
Před odesláním objednávky zkontrolujte veškeré zadané údaje, které můžete v této fázi
objednávky ještě libovolně měnit. Po stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku" bude již Vaše
objednávka závazná.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku". Údaje uvedené
v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně
informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení
objednávky znamená závazné přijetí objednávky z naší strany.
2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno potvrzení o obdržení
objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou
jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena
okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z
webového rozhraní.
2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze
po dohodě s námi (telefonicky).
2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně
kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve
webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto
zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle
těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od
smlouvy.
Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není
aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním
objednávky a jejím přijetím z naší strany.
2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní
podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána emailem
nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o
úhradu nákladů s tím spojených.
2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.
2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit pouze v hotovosti při zaslání zboží na dobírku. Na tento způsob
platby se vztahuje zvláštní poplatek, který je uveden na webovém rozhraní. V objednávce
bude vždy uvedena konečná cena, která už bude poplatek zahrnovat.
3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku je cena splatná při převzetí zboží.
3.3. V jaké měně můžete platit?
Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).


4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Jak posíláme zboží?
Způsob dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní.
4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?
Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného
dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy
zahrnuje.
4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí
objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru).
Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás
budeme informovat.
Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit.
Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží
doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za
nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.
4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky,
neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem
převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky
nebyl porušen.
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v
rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu,
poškození či ztrátu zboží.
4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než
sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených
s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí
zboží vzniknou.
Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka
rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od
kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení
Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla
uzavřena.
Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od
smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.
5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících
smluv:

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu.
Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.
Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu.
K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy) a zvoleném způsobu vrácení peněz. Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho
odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.
5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte
však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo
prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Peníze Vám vrátíme:

 • Na Vámi uvedený bankovní účet;

Při kladném vyřízení reklamace Vám peníze vždy vrátíme na Vámi sdělený bankovní účet.
Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních
prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další
náklady.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy.
5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného
obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající
vzniklé škodě).
Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně
spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody
můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny, tj. vrácena
Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.
5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží
(článek 2.5 těchto obchodních podmínek);

 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem
odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné
okamžikem, kdy je Vám doručeno.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost
nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a
bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní
inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva
spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete
obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni
žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
7.3. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet).
Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na
internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od
běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi
probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem nebo doporučeně poštou. Z naší
strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo
ve Vašem uživatelském účtu.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné
nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se
svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení.
Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost
ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze
pouze písemnou formou.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.8.2017.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie